Editorial Team

  1. Kiki khoiriyani,SST,M.Kes : khoiriyani@gmail.com
  2. Eko Budi Prasetyo,S.Kom : ekob710@gmail.com
  3. Novi susanti , SST., M.Kes : susanti_2111@yahoo.com
  4. Ermita Silvana Putri,STr.Keb,MKM : Ermita_silvana@yahoo.com
  5. Nelly Frida Manurung,SST,M.Kes : nelly88.manroe.ok@gmail.com